Turnitin Archive

สรุปกิจกรรม Share & Learn ทีม RefLib : Turnitin Zotero และการคัดเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการจัดการความรู้ได้รับเกียรติให้เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทีม RefLib ขึ้น ณ ห้องประชุมเสียงแคน โดยหัวข้อในการแลกเปลี่ยนในวันนั้นเกี่ยวกับ Turnitin Zotero และการคัดเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ โดยการจัดกิจกรรมในวันนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในทีม และผู้สนใจ มีการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการให้บริการที่เคาน์เตอร์บริการสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและวิจัย มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 13 คน ผู้ร่วมแชร์หลักได้แก่ นางสาวกิตติยา สุทธิประภา และนางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ เนื้อหาโดยสรุปมีดังนี้ Turnitin 1.  การอัพโหลดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่หรือเกิน
Read More

ถอดบทเรียน : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้โปรแกรม Turnitin

ถอดบทเรียน : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้โปรแกรม Turnitin เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักวิทยบริการวิทยากร นางสาวกฤติกา สุนทร จากกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้  และนางสาวกิตติยา สุทธิประภา ทีมบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยและอ้างอิง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ข้อควรทราบในการให้บริการ Turnitin ควรให้ผู้ใช้เซ็นต์แบบฟอร์มยินยอมการใช้โปรแกรม
Read More