ถอดบทเรียน : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้โปรแกรม Turnitin เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักวิทยบริการวิทยากร นางสาวกฤติกา สุนทร จากกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้  และนางสาวกิตติยา สุทธิประภา ทีมบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยและอ้างอิง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ข้อควรทราบในการให้บริการ Turnitin ควรให้ผู้ใช้เซ็นต์แบบฟอร์มยินยอมการใช้โปรแกรม