การถ่ายทอดประสบการณ์การทำประชาสัมพันธ์ห้องสมุด พร้อมการแนะนำเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ/การนำเสนอผลงาน รวมถึงเทคนิคการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด จากประสบการณ์ตรง  ในกิจกรรมการจัดการความรู้ ในหัวข้อ “จัดงานมายำแล้วทำผลงาน”(นำเสนองาน/ประชาสัมพันธ์งานอย่างไรให้น่าสนใจ)  วันที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องดอกคูน ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยการโดย นางสาวนิติยา ชุ่มอภัย และนางสาวอัคริมา สุ่มมาตย์ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย