เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูล ProQuest Nursing & Allied Health Source ฐานข้อมูล ProQuest Nursing & Allied Health Source เป็นฐานข้อมูลทางด้านการพยาบาล สหเวชศาสตร์ เภสัชกรรมทางเลือกและแพทย์ทางเลือก และอื่นๆ อีกมากมาย ครอบคลุมเนื้อหาหัวข้อทางการพยาบาลที่หลากหลายกว่า 70 หัวข้อ อาทิเช่น เซลล์วิทยา การพยาบาล โภชนาการมะเร็งวิทยา การดูแลเด็ก เภสัชวิทยา