สรุปรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และประชุมวิชาการเรื่อง 60 ปีสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ กับการพัฒนาห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์วันที่ 18-20 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานครจัดโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หัวข้อ : Introduction to LIS education in Thailand Discussion Forum @TLA Annual Conference 2015บรรยายโดย :