ฐานข้อมูล CINAHL Plus with Full Text (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) เป็นฐานข้อมูลวารสารเกี่ยวกับสาขาพยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถสืบค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1973- ปัจจุบัน สามารถได้ข้อมูลในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) การสืบค้นข้อมูลทำได้ไม่ง่าย ลองศึกษาจากข้อมูลเทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูล  CINAHL Plus