สรุปรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และประชุมวิชาการเรื่อง 60 ปีสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ กับการพัฒนาห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์วันที่ 18-20 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานครจัดโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หัวข้อ : Standard  and Quality of LIS Education : Status Quo in Japan : มาตรฐานและคุณภาพของการศึกษาในหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นบรรยายโดย