แนวปฏิบัติสำหรับการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ 1.  กำหนดคนรับผิดชอบหนังสือทุกห้องโดยมีหน้าที่จัดเก็บหนังสือขึ้นชั้นให้ตรงตามเวลาที่กำหนดในแต่ละวันดังนี้ รอบที่ 1 ตั้งแต่เวลา 8.30-10.00 น     รอบที่ 2 ตั้งแต่เวลา 13.00-14.30 น      รอบที่ 3 ตั้งแต่เวลา 15.00-16.30 น  2. ในแต่ละวันได้กำหนดเวลาอ่านชั้นของเจ้าหน้าที่ทุกคนไว้ที่ 11.00-12.00 น. 3.  จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามการเคลื่อนไหวของหนังสือที่ผู้ใช้หยิบไปอ่านตามโต๊ะต่าง ๆ หรือตามห้องต่าง