การจำหน่ายหนังสือเก่า Archive

หลักเกณฑ์การจำหน่ายทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

หลักเกณฑ์การพิจารณาจำหน่ายออกทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (ฉบับร่างใหม่ล่าสุด ซึ่งสรุปจากที่ประชุม วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายในการปรับปรุงทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดให้ทันสมัย โดยจะจัดให้มีการพิจารณาคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดออกเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ทรัพยากรฯบนชั้นมีสภาพพร้อมใช้งาน และทันสมัยอยู่เสมอ จึงได้รวบรวบหลักเกณฑ์ในการพิจารณาทรัพยากรฯ จำแนกออกเป็นประเภทต่างๆ 3 ประเภทคือ 1. หนังสือ 2. โสตทัศนวัสดุ 3. วารสารนิตยสารและหนังสือพิมพ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจำหน่ายออกทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดประเภทหนังสือ ทรัพยากรฯประเภทหนังสือที่อยู่ในรูปเล่ม ทั้งภาษาไทยภาษาต่างประเทศ และวิทยานิพนธ์ ให้พิจารณาตามเกณฑ์การจำหน่ายออก
Read More

การจำหน่ายออกหนังสือเก่าห้องสมุดคณะเกษตร

หนังสือเก่ากว่า 10 ปี จากห้องสมุดคณะเกษตรได้นำมาจัดเก็บไว้ที่ Collection Warehouse Agriculture เมื่อปี 2557 ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารให้ดำเนินการคัดหนังสือเก่าออกเนื่องจากมีการใช้งานน้อยอีกทั้งสถานที่จัดเก็บคับแคบ ทางทีมงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดจึงรับเป็นแม่งานในการคัดออกโดยยึกหลักเกณฑ์การพิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาจำหน่ายออกทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (ฉบับร่างใหม่ล่าสุด ซึ่งสรุปจากที่ประชุม วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557) หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจำหน่ายออกทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดประเภทหนังสือ ทรัพยากรฯประเภทหนังสือที่อยู่ในรูปเล่ม ทั้งภาษาไทยภาษาต่างประเทศ และวิทยานิพนธ์ ให้พิจารณาตามเกณฑ์การจำหน่ายออก ดังต่อไปนี้ 1.พิจารณาจากสภาพตัวเล่มแล้วปรากฏว่ามีสภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 1.1 หนังสือเก่า ล้าสมัย
Read More