สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) และเริ่มดำเนินโครงการจัดการความรู้ มาตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 “งานคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านจัดการและบริการความรู้ของหน่วยงาน จัดทำเว็บไซต์ที่ทำเป็น “ศูนย์ความรู้” (Knowledge Centre) เพื่อให้มีความเด่นชัดสอดรับกับภารกิจ

ซี่งมีเป้าหมายและต้องการเห็น การนำเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ เข้ามาเป็นเครื่องมือต่อยอดในการจัดการความรู้ และสร้างความตื่นตัวในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก่อเกิดเป็น เว็บสังคมความรู้ออนไลน์ ขึ้นมาสำหรับชาว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKULibrary BLOG * นี้จึงได้จัดทำขึ้น เพื่อตอบสนองต่อภารกิจดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรม เกิดการรวบรวม แลกเปลี่ยน และถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกัน เป็นฐานแห่งการสร้างวัฒนธรรมใหม่ ที่จะดึงดูดให้ชาว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีเวทีในการนำเสนอข่าวสาร ข้อมูล บทความเชิงวิชาการต่างๆ แก่สังคมได้มากขึ้น และทันต่อการก้าวไปของเทคโนโลยี

ความสำสัญของการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เปรียบได้กับต้นไม้ใหญ่ ที่หากได้รับการบำรุงดูแล เอาใจใส่ มีปัจจัยแวดล้อมหรือการจัดการที่ดี ก็จะเจริญงอกงามเติบโต แผ่กิ่งก้านสาขา และหยั่งรากฐานที่มั่นคง ก่อเกิดร่มเงาอำนวยประโยชน์นานาให้กับสังคมในทุกด้าน
เมื่อใดที่เราขาดการเอาใจใส่ต้นไม้ ถึงแม้มันจะงอกเงยแต่ก็ไม่อาจงอกงาม ซึ่งความรู้ก็เช่นกันแม้มีอยู่หรือได้รับมามากมาย แต่ไม่ได้รับการดูแลและจัดการเอาใจใส่ ก็จะดึงประโยชน์มาใช้ได้ไม่เต็มที่ บางกิ่งก้านสาขาอาจเหี่ยวเฉา ปลิดใบที่เคยเขียว เคยสังเคราะห์แสงผลิตคุณความดีให้กับสังคม ก็อาจแห้งร่วงหล่นหายไปได้ตามกาล

Blog (บล็อก) ย่อมาจากคำว่า “Web log“ เป็นรูปแบบเว็บไซต์ประเภทหนึ่ง มีลักษณะคล้ายคลึงกับเว็บบอร์ดและไดอารี่ อาจเรียกว่าเป็นลูกผสมก็คงไม่ผิดนัก แต่รูปแบบของบล็อกนั้นมักนิยมใช้สำหรับการนำเสนอในเชิงข่าวสั้น บทความ บอกเล่า ที่มีเนื้อหาไม่ยาวมากนัก ซึ่งสามารถนำเสนอรวมได้ทั้ง ข้อความ ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ด้วยก็ได้ โดยระบบบล็อกจะแสดงชื่อและเนื้อหาย่อของแต่ละบทความ เรียงตามลำดับเวลาที่เขียน คือเขียนล่าสุดไว้แรกสุด แต่ทั้งนี้เราสามารถเลือกดูได้ตามความเฉพาะเจาะจง ที่ระบบจัดสรรเตรียมไว้ให้อีกเช่น categories, calendar, archives, tags

ขอบเขตชุมชน

  • เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกิดจากการปฎิบัติงาน ประสบการณ์การประชุม ศึกษาดูงาน ระหว่างบุคลากรผู้ปฎิบัติงานห้องสมุดและผู้ที่สนใจ
  • เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร และนำสาระที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
  • เพื่อส่งเสริมทักษะของบุคลากรในด้านการสรุป วิเคราะห์ การเขียน การถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนเป็นการบันทึกร่องรอยความรู้ได้แต่ละคนได้รับ
  • เพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเว็บให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ก้าวไปกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอบเขต เป็นชุมชนที่นำเสนอบันทึกสาระความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ ในการทำงาน รวมถึงเทคนิคการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ

การบริหารจัดการองค์กรอย่างเหนือชั้น

ขอบเขต เป็นชุมชนที่นำเสนอบันทึกสาระความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการบริหารจัดการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การควบคุมงบประมาณ การควบคุมและติดตามประเมินผลโครงการ ระเบียบต่าง ๆ ที่บุคลากรควรทราบ การจัดการการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างองค์กร ข่าวสารการประชาสัมพันธ์

บริการสู่ความพึงพอใจสูงสุด

ขอบเขต เป็นชุมชนที่นำเสนอบันทึกสาระความรู้เกี่ยวกับแนวทางการให้บริการ เทคนิค และทักษะการให้บริการที่ดี การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า คุณสมบัติผู้ให้บริการในการประยุกต์ใช้กับงานบริการห้องสมุด การใช้ภาษาอังกฤษในงานห้องสมุด ตลอดจนการแนะนำบริการต่างๆ ของห้องสมุด

เรื่องน่ารู้ในงานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

ขอบเขต เป็นชุมชนที่นำเสนอบันทึกสาระความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านวารสารต่างๆ เช่น การจัดซื้อ การลงทะเบียน การจัดทำดัชนี การจัดให้บริการ แนวปฏิบัติต่าง ๆ เป็นต้น และความคืบหน้าของความร่วมมือระหว่างสถาบัน

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่และวิเคราะห์รายการทรัพยากร

ขอบเขต เป็นชุมชนที่นำเสนอบันทึกสาระความรู้เกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่ การวิเคราะห์และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ การบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล AARC2 MARC21 ข้อตกลง การใช้คู่มือ

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการจัดหาทรัพยากรห้องสมุด

ขอบเขต เป็นชุมชนที่นำเสนอบันทึกสาระความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อ/บอกรับทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ทั้งประเภทสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การต่ออายุ การขอรับอภินันทนาการ และการแลกเปลี่ยน

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโสตทัศนบริการ

ขอบเขต เป็นชุมชนที่นำเสนอบันทึกสาระความรู้เกี่ยวกับการผลิตโสตทัศนวัสดุและการบริการของห้องสมุด แนวปฏิบัติ คำถามที่พบบ่อยๆ พร้อมคำตอบ

อีสานสนเทศน่ารู้

ขอบเขต เป็นเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอีสาน เช่น ประเพณี วัฒนธรรม อาหาร ภูมิปัญญาท้องถิ่น บุคคลสำคัญ การละเล่นพื้นบ้าน ความเชื่อ เป็นต้น

เรื่องสาระน่ารู้ในการทำงาน

ขอบเขต เป็นเรื่องน่ารู้สาระประโยชน์ที่ดีในการทำงาน สุขภาพกาย สุขภาพจิต วิถีการทำงานอย่างมีความสุข

Print Friendly