นโยบายการเขียน KKU Library Blog

เพื่อให้การเขียน Blog เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ Blog ร่วมกัน ใคร่ขอให้ปฏิบัติตามนโยบาย ดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลที่นำเสนอจะต้องเป็นข้อมูล ข้อเท็จจริง และแนวคิด ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และผลงานทางวิชาการ
 2. หลังจากอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานต้องกลับมาเขียน Blog ด้วยวิธีการถอดบทเรียนจากสิ่งที่ได้ สามารถลงเป็น KPI ในด้านการพัฒนาตนเองและหน่วยงาน
 3. ต้องลงทะเบียนเพื่อแสดงตัวตนก่อน ถึงจะสามารถ upload ข้อมูล และ comment ได้
 4. เอกสารที่ upload ขึ้น KKU Library Blog ต้องมีลายน้ำ KKU library
 5. บุคคลทั่วไป สามารถเข้ามา อ่านและ Comment ใน KKU Library Blog ได้
 6. ควรปฏิบัติตามมรรยาทในการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Blog 
 7. หากท่านใดนำข้อมูลใน KKU Library Blog ไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน โปรดแจ้งไว้ที่บทความนั้น ๆ เพื่อสะดวกในการติดต่อกลับและรับของที่ระลึก
 8. ขอให้ชุมชนนักปฏิบัติงานติดป้าย Hastag #kmkkulibrary เมื่อนำรูปภาพการจัดกิจกรรมไปเผยแพร่บน Facebook

มรรยาทในการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน KKU Library Blog 

 1. นำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง และแนวคิด ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ
 2. ไม่พาดพิงทำให้ผู้อื่น หรือหน่วยงานเกิดความเสื่อมเสีย
 3. มีจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ ไม่ลอกเลียน คัดลอกข้อความ แนวคิด รูปภาพ ของผู้อื่น หากจำเป็นที่ต้องอ้างถึง ควรอ้างอิงหรือระบุแหล่งที่มา
 4. ร่วมแสดงความคิดเห็น (Comment) หรือแลกเปลี่ยนความคิดในเชิงบวก มุ่งเน้นการต่อยอดความคิดทางวิชาการ

 เทคนิคในการเขียนบันทึก

 1. ใช้ภาษาที่สุภาพ
 2. สำนวนภาษาที่ใช้อาจไม่เป็นทางการ ทั้งนี้เพื่อการดึงดูดผู้อ่าน
 3. สามารถแสดงทัศนะ หรือความคิดเห็นของตนเองได้ หากส่วนใดเป็นความคิดเห็นของตนเอง ควรระบุให้ชัดเจน เช่น “ในเรื่องนี้ผู้เขียนเห็นว่า….” หรือ “ส่วนตัวผู้เขียนเห็นว่า….”
 4. ใช้คำที่สั้น กระชับ เพราะผู้อ่านส่วนใหญ่ไม่นิยมอ่านเรื่องราวที่ยาวเกินไป หากมีเนื้อหาที่ยาว ควรนำไฟล์ขึ้นไว้ที่ net และทำ link เชื่อมโยงกับบันทึก หรือ ทำเป็นตอนๆ เช่น การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานตอนที่ 1 : ประโยชน์, การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานตอนที่ 2 : รูปแบบ  เป็นต้น
 5. ใช้การย่อหน้า เน้นสีข้อความ เพื่อดึงดูดความสนใจ และเน้นประเด็นสำคัญที่ต้องการสื่อสาร
 6. มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลเพื่อความน่าเชื่อถือของข้อมูล
 7. ใช้ภาพประกอบ (หากมี) เพื่อความสมบูรณ์ ชัดเจนของข้อมูล
Print Friendly