การสื่อสารแบรนด์เพื่อสร้างการจดจำด้วย “@KKULibrary”

ปัจจุบันการแข่งขันด้านตลาดบริการสารสนเทศ หรือการบริการของห้องสมุดในประเทศไทยค่อนข้างสูง เนื่องจากภาพลักษณ์การให้บริการของห้องสมุดเปลี่ยนจากการเป็นสถานที่เงียบสงบ เก็บทรัพยากรสารสนเทศเพียงอย่างเดียวนั้น ได้เปลี่ยนเป็นการให้บริการที่ทันสมัย มีความโมเดิร์นทั้งด้านกายภาพ และคุณภาพของบริการ อีกทั้งคู่แข่งของห้องสมุดเองก็มีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น ร้านกาแฟที่เปิดให้บริการพื้นที่นั่งอ่านแบบ Co-working Space บางแห่งเปิดบริการ 24 ชั่มโมง ตกแต่งสถานที่ให้ทันสมัย ดังนั้นห้องสมุดเองจึงต้องปรับปรุงกายภาพ การให้บริการให้ทันท่วงที พร้อมทั้งสร้างการจดจำหรือมีกลยุทธ์ที่จะดึงดูดผู้ใช้บริการให้เลือกที่จะเข้าใช้บริการที่ห้องสมุดของเรา นั้นเป็นที่มาของการสร้างแบรนด์และการสื่อสารแบรนด์ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์บริการของห้องสมุด

ภารกิจประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ คณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์ และคณะกรรมการจัดทำอัตลักษณ์ ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการประชุมระดมสมองในภาพใหญ่ในระดับหน่วยงาน เพื่อให้เป็นแนวทางในการทำร่วมกันได้มีการกำหนดคำ กำหนดสื่อ ออกแบบตราสัญลักษณ์(Logo) การจัดทำของที่ระลึกหน่วยงาน ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. การกำหนดตราสัญลักษณ์ใหม่ด้วยชื่อเป็นทางการภาษาไทยคือ “สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น” และชื่อภาษาอังกฤษคือ “Khon Kaen University Library” ใช้คำย่อคือ “KKUL” ประกอบกับตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ประกอบการทำสื่อที่เป็นทางการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกำหนดตราสัญลักษณ์แบบไม่เป็นทางการเพื่อการเข้าถึงกลุ่มผู้รับบริการแบบคนรุ่นใหม่ ด้วยสัญลักษณ์ “I Love KKU Library”

2016-07-21_18-50-45

2. กำหนดชื่อเรียกสั้นๆง่ายๆ เพื่อสร้างความจดจำด้วยคำว่า “KKU Library” เพื่อให้เป็นชื่อในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆที่สำนักหอสมุดเลือกเป็นช่องทางในการสื่อสารกับผู้รับบริการ ประโยชน์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือผู้ใช้สามารถสืบค้น Google ด้วยคำคำเดียวและจะพบกับทุกช่องทางของห้องสมุดนั่นเอง

2016-07-21_18-47-16

3. การสื่อสารแบรนด์ด้วยการนำตราสัญลักษณ์ (Logo) ผลิตสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ คลิปวีดิโอ ตลอดจนผลิตของที่ระลึกหน่วยงานภายใต้แบรนด์ “I Love KKU Library ” ซึ่งของที่ระลึกนี้จัดไว้เพื่อเป็นของแจกในกิจกรรมของห้องสมุดและเพื่อจำหน่ายเป็นของที่ระลึกหน่วยงาน อีกทั้งยังผลิตกระเป๋าผ้าเพื่อให้บริการยืมใส่หนังสือกลับบ้านอีกด้วย จากการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 3 ปีพบว่าสถิติการยืมกระเป๋าผ้าสูงสุดของทุกประเภททรัพยากรห้องสมุดเลยทีเดียว

2016-07-22_9-32-07

4.การจัดกิจกรรมเชิงรุก กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ กิจกรรมผ่าน Social Network ต่างๆ ซึ่งถือเป็นช่องทางการสื่อสารแบรนด์แบบใกล้ชิดกับผู้รับบริการเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากการแจกของที่ระลึกแล้วเรายังสอบถามคิดเห็นและความต้องการของผู้รับบริการอีกด้วย พร้อมกันนี้ได้มีการทำสัญลักษณ์มือเป็นรูปตัว L ที่มาจากคำว่า “Love Library”

2016-07-21_19-12-23

5. จากการสื่อสารแบรนด์ไปถึงผู้รับบริการอย่างเนื่องนั้น ภารกิจประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ได้ทำการสำรวจการจดจำอัตลักษณ์ (Branding) ประจำปีงบประมาณ 2558 จากการแจกแบบสำรวจผู้รับบริการ โดยการสุ่มตัวอย่างแบบไม่เป็นทางการ จำนวน 100 คนที่เข้าใช้บริการห้องสมุด ผลการสำรวจพบว่าผู้ใช้บริการจดจำอัตลักษณ์ได้คิดเป็นร้อยละ 83

2016-07-22_10-02-36

 ปัจจัยของความสำเร็จ

1. ผู้บริหารทุกระดับให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์ของสำนักหอสมุด

2. ความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรทุกภาคส่วนที่ให้ความสำคัญและสื่อสารอัตลักษณ์เป็นแนวทางเดียวกัน

3. การมุ่งเน้นให้บริการให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ จึงส่งผลให้ภาพลักษณ์การให้บริการดีควบคู่กับการสร้างแบรนด์

ในปีงบประมาณ 2559 นี้ ภารกิจประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ยังคงดำเนินการ พัฒนารูปแบบ กลยุทธ์การสร้างความจดจำแบรนด์ของห้องสมุดต่อไป เพื่อให้ผู้ใช้บริการนึกถึงสำนักหอสมุด มข.ทุกครั้งที่ต้องการทรัพยากรห้องสมุด ต้องการสถานที่ที่มีบรรยากาศที่สร้างการเรียนรู้ คิดอะไรไม่ออก ไม่รู้จะค้นอะไร อยากให้ค้นเจอเราในทุกที่ “KKU Library”

 

Print Friendly

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *