Indian Journal.com เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศอินเดีย จัดทำโดยบริษัท Diva Enterprises Pvt. Ltd. มีวารสารใน 9 สาขาวิชาดังนี้ Agriculture Science มีวารสารทั้งหมด 74 ชื่อ Animal Science มีวารสารทั้งหมด 21 ชื่อ Applied Science and Technology มีวารสารทั้งหมด 60