Monthly Archive:: สิงหาคม 2017

การวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาบริการห้องประชุมกลุ่มย่อยของห้องสมุดสมนึก พูนทรัพย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. ความเป็นมาและความสำคัญ บริการห้องประชุมของห้องสมุดมีไว้สำหรับผู้ใช้ห้องสมุดได้จัดประชุม สัมมนา การฝึกอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ห้องสมุดขนาดเล็กบางแห่งยังจัดห้องประชุมกลุ่มย่อยไว้ให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุดด้วย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการประชุมทำรายงาน การศึกษาค้นคว้า วิจัย เป็นรายกลุ่ม โดยมุ่งเน้นที่การใช้ทรัพยากรห้องสมุดประกอบกิจกรรมเป็นหลัก  ห้องสมุดสมนึก พูนทรัพย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีห้องประชุมกลุ่มย่อยจำนวน 1 ห้อง สำหรับใช้ในกิจการของห้องสมุดได้แก่ การประชุมคณะกรรมการห้องสมุด และเป็นห้องสำหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ส่วนการให้บริการผู้ใช้นั้นห้องสมุดมีแบบฟอร์มขอใช้บริการให้ผู้ใช้ได้กรอกขอใช้บริการ   เนื่องจากห้องประชุมกลุ่มย่อยมีเพียง 1 ห้อง และมีการใช้งานในหลายลักษณะ จากการสำรวจความคาดหวังและความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยแบบสำรวจทางออนไลน์ระหว่างเดือนธันวาคม
Read More

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย โต๊ะสื่อการเรียนรู้ เก้าอี้โซฟา และคอมพิวเตอร์ all in one ในห้องสมุดสมนึก พูนทรัพย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความเป็นมา จากการสำรวจความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจำปี 2558 ของห้องสมุดสมนึก พูนทรัพย์ พบถึงความต้องการที่จะให้มีห้องสัมมนากลุ่มย่อย คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และมุมนั่งพักผ่อน ห้องสมุดสมนึก พูนทรัพย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำโครงการขอปรับปรุงห้องประชุมกลุ่มย่อยและมุมนั่งพักผ่อนและได้รับอนุมัติงบประมาณปี 2558 จากคณะทันตแพทยศาสตร์และสำนักหอสมุด ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงห้องประชุมกลุ่มย่อย โต๊ะสื่อการเรียนรู้ จัดซื้อเก้าอีโซฟา และคอมพิวเตอร์ all in one ในต้นปี 2558 การประเมิน ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้  เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินผลการใช้บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย โต๊ะสื่อการเรียนรู้
Read More