Monthly Archive:: สิงหาคม 2017

หลักเกณฑ์การจำหน่ายทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

หลักเกณฑ์การพิจารณาจำหน่ายออกทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (ฉบับร่างใหม่ล่าสุด ซึ่งสรุปจากที่ประชุม วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายในการปรับปรุงทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดให้ทันสมัย โดยจะจัดให้มีการพิจารณาคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดออกเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ทรัพยากรฯบนชั้นมีสภาพพร้อมใช้งาน และทันสมัยอยู่เสมอ จึงได้รวบรวบหลักเกณฑ์ในการพิจารณาทรัพยากรฯ จำแนกออกเป็นประเภทต่างๆ 3 ประเภทคือ 1. หนังสือ 2. โสตทัศนวัสดุ 3. วารสารนิตยสารและหนังสือพิมพ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจำหน่ายออกทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดประเภทหนังสือ ทรัพยากรฯประเภทหนังสือที่อยู่ในรูปเล่ม ทั้งภาษาไทยภาษาต่างประเทศ และวิทยานิพนธ์ ให้พิจารณาตามเกณฑ์การจำหน่ายออก
Read More

การจำหน่ายออกหนังสือเก่าห้องสมุดคณะเกษตร

หนังสือเก่ากว่า 10 ปี จากห้องสมุดคณะเกษตรได้นำมาจัดเก็บไว้ที่ Collection Warehouse Agriculture เมื่อปี 2557 ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารให้ดำเนินการคัดหนังสือเก่าออกเนื่องจากมีการใช้งานน้อยอีกทั้งสถานที่จัดเก็บคับแคบ ทางทีมงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดจึงรับเป็นแม่งานในการคัดออกโดยยึกหลักเกณฑ์การพิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาจำหน่ายออกทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (ฉบับร่างใหม่ล่าสุด ซึ่งสรุปจากที่ประชุม วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557) หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจำหน่ายออกทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดประเภทหนังสือ ทรัพยากรฯประเภทหนังสือที่อยู่ในรูปเล่ม ทั้งภาษาไทยภาษาต่างประเทศ และวิทยานิพนธ์ ให้พิจารณาตามเกณฑ์การจำหน่ายออก ดังต่อไปนี้ 1.พิจารณาจากสภาพตัวเล่มแล้วปรากฏว่ามีสภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 1.1 หนังสือเก่า ล้าสมัย
Read More

ขั้นตอนการดำเนินงานบอกรับวารสารของห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์

1. ติดต่อขอใบเสนอราคาวารสารจากตัวแทนบอกรับวารสาร และนำราคาวารสารใส่ตารางเพื่อเปรียบเทียบราคา ตัวอย่าง การเปรียบเทียบราคาวารสาร Sciencedirect ปี 2016 2. นำใบเสนอราคาวารสารของตัวแทนบอกรับที่มีราคาต่ำสุด ทำเรื่องขออนุมัติวงเงินค่าบอกรับจากคณะทันตแพทยศาสตร์ 3. ทำบันทึกข้อความขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและการคำนวณราคากลาง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)   พ.ศ.2554 มาตรา 103/7 และมาตรา 103/8 ในกรณีที่วงเงินค่าบอกรับเกินหนึ่งแสนบาท 4. ทำประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โดยมีรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดังนี ชื่อโครงการ …………………………………………………………………………
Read More

INNOPAC to Walai Autolib

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มมีโครงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อจัดการสารสนเทศห้องสมุดจากสาเหตุหลักดังนี้ ภาระงานที่เพิ่มขึ้นโดยบุคลากรที่เท่าเดิม ความต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการ ความต้องการบริการใหม่ตลอดจนความร่วมมือแหล่งสารนิเทศ การแลกเปลี่ยนข้อมูล ดังนั้นใน ปี 2526 สำนักฯ เริ่มศึกษานำระบบ Micro CDS/ISIS เริ่มนำใช้ในปี 2531 ตลอดมาจนกระทั่ง ปี 2538 จึงได้นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC เป็นของบริษัทจำหน่ายและผลิตระบบจากประเทศสหรัฐอเมริกามาใช้อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งในด้านการจัดหา จัดเก็บและค้นคืน มีการปรับปรุงถึง version Sierra แต่เนื่องจากการพัฒนาระบบย่่อยต่างๆที่ไม่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินงานโดยเฉพาะ
Read More

การดำเนินงานบอกรับวารสารทางทันตกรรมในปี 2559

วารสารเป็นสิ่งพิมพ์ประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย เนื่องจากเป็นสิ่งพิมพ์ที่มีการจัดพิมพ์ออกมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถนำเสนอเรื่องราวความก้าวหน้าต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วกว่าสิ่งพิมพ์อื่น ๆ  สารสนเทศที่ได้จากวารสารจึงมีความทันสมัยกว่าสารสนเทศจากแหล่งอื่นๆ (วราภรณ์ แดงช่วง, 2544) ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้บอกรับวารสารในปี 2559 ด้วยงบประมาณของคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน  30 ชื่อ ดังนี้ 1.รายการวารสาร 8 ชื่อที่ขออนุมัติบอกรับปี 2559 ลำดับที่          
Read More