Monthly Archive:: สิงหาคม 2017

Turnitin for Checking

โดย นางสาวกิตติยา สุทธิประภา Introduce การตรวจการคัดลอกผลงานวิชาการเบื้องต้น ขั้นตอนการส่งงานวิชาการเข้าตรวจสอบในโปรแกรม Turnitin   การส่งผลการตรวจงานให้ผู้ใช้บริการด้วยช่องทางต่างๆ แนวปฏิบัติเบื้องต้นในการแนะนำผู้ใช้บริการในการตรวจงานด้วยตนเอง
Read More

กิจกรรม KM จุดประกายความสามารถที่ซ่อนเร้น

สำนักหอสมุดและทรัพยาการการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการจัดกิจกรรมการจัดความรู้ในหลายรูปแบบทั้งเสวนาวิชาการ โครงการประกวด Best Practice และการจัดกิจกรรม Show and Share ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เวทีเล็กๆที่ทำให้เราได้มีโอกาสได้บอกกล่าวเล่าเรื่องการทำงานของเรา มันทำให้การทำงานของเรามีการัพฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาตัวเอง ความสามารถหลายอย่างเกิดจากได้เข้าร่วมกิจกรรม KM ที่เป็นเหมือนการจุดประกายให้กับตัวเอง การนำความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของเรามาปรับปรุงการทำงาน ทำให้มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ในการทำงานมากขึ้น จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ ” 10 Step ขั้นเทพงานกราฟฟิคเพื่อการประชาสัมพันธ์” และ
Read More

การพัฒนากระบวนการยืม-คืน และกระบวนการเก็บสถิติวารสารผ่าน Sierra

การพัฒนากระบวนการยืม-คืน และกระบวนการเก็บสถิติวารสารผ่าน Sierra โดย ชุติกาญจน์ บุตรพรม         สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ปรับปรุงกระบวนการยืม-คืนวารสารจากเดิมที่ใช้ระบบมือ เป็ นระบบอัตโนมัติผาน่ โปรแกรม Sierra ใน Circulation Module โดยการสร้าง Item On fly ให้กบัวารสารฉบับ ที่ผู้ใช้บริการต้องการยืม ซึ่ งการสร้าง
Read More

ขอเชิญบุคลากรสำนักวิทยบริการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ 6th ARC Show & Share 2015 “Smart Services for All” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 11,300 บาท

คณะกรรมการจัดการความรู้ ขอเชิญบุคลากรสำนักวิทยบริการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ 6th ARC Show & Share 2015 “Smart Services for All” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 11,300 บาท จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 ปีนี้ จะมีหน่วยงานจากภายนอก เช่น ศูนย์หนังสือ สำนักนวัตกรรม สำนักทะเบียนและประมวลผล สถาบันภาษา และเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดจังหวัดขอนแก่น ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด
Read More