Monthly Archive:: สิงหาคม 2017

“จัดงานมายำแล้วทำผลงาน”(นำเสนองาน/ประชาสัมพันธ์งานอย่างไรให้น่าสนใจ)

การถ่ายทอดประสบการณ์การทำประชาสัมพันธ์ห้องสมุด พร้อมการแนะนำเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ/การนำเสนอผลงาน รวมถึงเทคนิคการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด จากประสบการณ์ตรง  ในกิจกรรมการจัดการความรู้ ในหัวข้อ “จัดงานมายำแล้วทำผลงาน”(นำเสนองาน/ประชาสัมพันธ์งานอย่างไรให้น่าสนใจ)  วันที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องดอกคูน ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยการโดย นางสาวนิติยา ชุ่มอภัย และนางสาวอัคริมา สุ่มมาตย์ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย
Read More

การเข้าถึงแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                   ทันตแพทย์ทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้ และพัฒนา นำเอาวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางทันตกรรมมากมาย  ทั้งจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แหล่งผลิตทันตแพทย์หรือที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น แหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้า วิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น                   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของคณะ นอกจากนั้นยังรวบรวมเว็บไซต์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ในประเทศไทย และเว็บไซต์อื่น ๆ  ที่น่าสนใจ มาจัดทำเป็นลิงค์ไว้ในหน้าแรก
Read More

Tips เกี่ยวกับชั้นหนังสือ

Tips ในแต่ละวันเจ้าหน้าที่ที่ดูแลชั้นหนังสือ ควรคำนึงถึงการเคลื่อนไหวของหนังสือ จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ซึ่งจะเกิดจากการที่ผู้ใช้หยิบไปใช้ นำหนังสือไปถ่ายเอกสาร หรือเกิดจากสาเหตุอื่น ๆก็ตาม เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดเก็บหนังสือขึ้นชั้น ควรบริหารจัดการระยะเวลาการเคลื่อนไหวของหนังสือจากจุดที่ถูกนำไปใช้ไปยังจุดที่เก็บตัวเล่มหนังสือ ควรใช้ระยะเวลาน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาการหาหนังสือไม่พบ ตลอดจนอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการรายอื่นที่ต้องการใช้หนังสือ Tips พึงระลึกไว้เสมอว่า หลักการจัดเก็บหนังสือ การหาหนังสือบนชั้น หากเราหันหน้าเข้าหาชั้น หนังสือจะจัดเรียงจากบนลงล่าง เรียงจากซ้ายไปขวา เรียงจาก ก-ค เรียงจาก A-Z
Read More

แนวปฏิบัติสำหรับการจัดชั้นทรัพยากรสารสนเทศ(นอกเวลาราชการ)

เวลาเริ่มปฏิบัติงาน จันทร์ – ศุกร์ 16.30 – 19.30 น.           เสาร์      รอบแรก9.00 – 14.30 น.                    
Read More

ความสูญเปล่าของการทำงาน

จากการเข้าอบรมเรื่อง  From Good to Great: พัฒนาผลิตภาพคน เพิ่มผลิตภาพงาน เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน   วันนี้ใคร่ขอแชร์เกี่ยวกับเรื่อง  ความสูญเปล่าของการทำงานดังนี้ ทำกันไปคนละทิศคนละทาง                      โครงสร้างไม่ชัดเจน ไม่เป็นเอกภาพ ขาดกลยุทธ์ ไม่ไว้วางใจ/ไม่เชื่อถือ ขาดวินัย มอบหมายไม่ถูกคน ถูกเรื่อง
Read More

ทุกอย่างเปลี่ยนได้

ทุกอย่างเปลี่ยนได้ จากการได้เข้าร่วมอบรมเรื่อง From Good to Great : พัฒนาผลิตภาพคน เพิ่มผลิตภาพงาน เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ใคร่ขอสรุปในสิ่งที่ได้รับมาและนำมาใช้ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติดของบุคลากรในทีมงาน เป็นการปรับเปลี่ยนวิธีคิดปรับวิธีการทำงานอย่างสร้างสรรค์เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า ดังแนวคิดที่ว่า CAN DO   CAN MEASURE  and  CAN MANAGE  โดย มีการปรับให้บุคลากรทีมจัดชั้นทรัพยากรสารสนเทศสามารถทำหน้าที่ได้หลาย ๆ อย่าง นอกเหนือจากการเก็บหนังสือขึ้นชั้น เป็นการค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนแนวคิด
Read More

การทำงานเป็นทีม

นั้บตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป ทีมจัดชั้นทรัพยากรสารสนเทศ ได้ปรับเปลี่ยนบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน และเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่บริการ One Stop Service ซึ่งจะเกิดขึ้นตามชั้นต่าง ๆ  บุคลากรแต่ละท่านล้วนตั้งใจที่จะทำให้ได้ไปให้ถึงเป้าหมาย  ภายใต้สโลแกนรวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตาย ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ
Read More