การสร้างรายการเชื่อมโยง Link. ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ประเภท : หนังสือวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยุพา  ดวงพิมพ์ วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ต่อหน่วยงาน 1. เป็นการสนับสนุน นโยบายการเป็น Digital Library ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นเลิศ (Excellent Resource Center) และสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของโลก วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ 1.เพื่อต้องการให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นรายการบรรณานุกรม