การบริหารจัดการองค์กรอย่างเหนือชั้น Archive

การตรวจสอบค่า Impact factor ในฐาน ISI

การตรวจสอบค่า Impact factor ใน ISI ทำได้ ดังนี้ 1. เข้าไปในฐาน แล้วเลือกสืบค้นจาก Publication Name พิมพ์ชื่อวารสารลงในช่องว่าง จะมีชื่อวารสารให้เลือก เมื่อเลือกแล้วคลิกปุ่ม Search 2. เมื่อหน้าจอแสดงผลที่ค้นได้ เอาเมาส์ไปวางที่ชื่อวารสาร แล้วคลิกเข้าไป 3. จะมี Pop up ค่า Impact factor ของวารสารขึ้นมาทันที
Read More

สรุปกิจกรรม Storytelling แบ่งปันประสบการณ์การนำเสนอผลงาน PULINET2017

จากความสำเร็จในการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 7 The 7th PULINET National Conference – PULINET 2017 หัวข้อ “Service Excellence” สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถคว้ารางวัลมาได้ทั้งหมด จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ ประเภทการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ 1. รางวัลระดับดีเด่น ด้านการบริการสารสนเทศและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ชื่อผลงาน
Read More

การสร้างรายการอ้างอิงจากไฟล์ pdf ใน Zotero อย่างง่าย

หลายคนคงเคยค้นข้อมูลที่เป็นไฟล์ pdf ใน google แล้วเก็บไฟล์ pdf ในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม เช่น Endnote, Zotero, Mendelay ฯลฯ บางครั้งอยากทำรายการอ้างอิงเอกสาร pdf ใน MS-Word จะต้องสร้างรายการอ้างอิง (reference item)  ขึ้นเองก่อน จากนั้นจึงจะสามารถสร้างรายการอ้างอิงใน MS-Word ได้  หากใช้ Zotero ในการจัดการรายการอ้างอิงเอกสาร pdf จะมีวิธีทำอย่างไร วันนี้ขอแนะนำเทคนิคใน
Read More

ทำด้วยใจ

คนที่ทำอะไรแล้วรัก หรือชอบ จะทำให้เรามีความสุข และจะรู้สึกว่า วันเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก แต่ทุกวันนี้งานหายาก ดังนั้น ถ้าเราทำในสิ่งที่ตัวเองรักไม่ได้ ก็ต้องรักในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วเราจะทำได้ดี รู้สึกดีใจ ที่มีเพื่่อนร่วมงานหลายประเภท แต่ทุกคน ทำงานด้วยใจทั้งนั้น ทุกคนรู้หน้าที่ รักที่จะให้บริการ เมื่อใครมีปัญหาในการให้บริการผู้ใช้ ทุกคนจะเข้ามาช่วยกัน แต่ลักษณะของห้องสมุดแพทย์  ผู้ใช้บริการจะเป็นคนที่ต้องการอะไรเร็วๆ แม้การบรรยาย ก็ต้องสั้นๆ ง่ายๆ แต่ได้ใจความ ดังนั้น เราจะแนะนำอะไรแพทย์ได้ ต้องรู้จัก Short cut เพื่อถ้าใช้เวลานาน ผู้เรียนจะไม่มีเวลามาเรียนรู้
Read More

การวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาบริการห้องประชุมกลุ่มย่อยของห้องสมุดสมนึก พูนทรัพย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. ความเป็นมาและความสำคัญ บริการห้องประชุมของห้องสมุดมีไว้สำหรับผู้ใช้ห้องสมุดได้จัดประชุม สัมมนา การฝึกอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ห้องสมุดขนาดเล็กบางแห่งยังจัดห้องประชุมกลุ่มย่อยไว้ให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุดด้วย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการประชุมทำรายงาน การศึกษาค้นคว้า วิจัย เป็นรายกลุ่ม โดยมุ่งเน้นที่การใช้ทรัพยากรห้องสมุดประกอบกิจกรรมเป็นหลัก  ห้องสมุดสมนึก พูนทรัพย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีห้องประชุมกลุ่มย่อยจำนวน 1 ห้อง สำหรับใช้ในกิจการของห้องสมุดได้แก่ การประชุมคณะกรรมการห้องสมุด และเป็นห้องสำหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ส่วนการให้บริการผู้ใช้นั้นห้องสมุดมีแบบฟอร์มขอใช้บริการให้ผู้ใช้ได้กรอกขอใช้บริการ   เนื่องจากห้องประชุมกลุ่มย่อยมีเพียง 1 ห้อง และมีการใช้งานในหลายลักษณะ จากการสำรวจความคาดหวังและความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยแบบสำรวจทางออนไลน์ระหว่างเดือนธันวาคม
Read More

6 โครงการพัฒนางานประจำสู่แนวปฏิบัติที่ดี ประจำปี 2558

รายละเอียดข้อมูลโครงการพัฒนางานประจำสู่แนวปฏิบัติที่ดี ประจำปี 2558  จำนวน 6 โครงการ มีดังนี้ 1. โครงการพัฒนาระบบเพื่อนวัตกรรมแจ้งซ่อมออนไลน์     ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ       ดาวน์โหลดPowerpoint นำเสนอ 2. โครงการ 7Counter Services @ Central Library      ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ  
Read More

ขอเชิญบุคลากรสำนักวิทยบริการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ 6th ARC Show & Share 2015 “Smart Services for All” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 11,300 บาท

คณะกรรมการจัดการความรู้ ขอเชิญบุคลากรสำนักวิทยบริการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ 6th ARC Show & Share 2015 “Smart Services for All” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 11,300 บาท จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 ปีนี้ จะมีหน่วยงานจากภายนอก เช่น ศูนย์หนังสือ สำนักนวัตกรรม สำนักทะเบียนและประมวลผล สถาบันภาษา และเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดจังหวัดขอนแก่น ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด
Read More

การสร้างรายการเชื่อมโยง Link. ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ประเภท : หนังสือวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การสร้างรายการเชื่อมโยง Link. ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ประเภท : หนังสือวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยุพา  ดวงพิมพ์ วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ต่อหน่วยงาน 1. เป็นการสนับสนุน นโยบายการเป็น Digital Library ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นเลิศ (Excellent Resource Center) และสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของโลก วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ 1.เพื่อต้องการให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นรายการบรรณานุกรม
Read More