เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับงานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง Archive

ขั้นตอนการดำเนินงานบอกรับวารสารของห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์

1. ติดต่อขอใบเสนอราคาวารสารจากตัวแทนบอกรับวารสาร และนำราคาวารสารใส่ตารางเพื่อเปรียบเทียบราคา ตัวอย่าง การเปรียบเทียบราคาวารสาร Sciencedirect ปี 2016 2. นำใบเสนอราคาวารสารของตัวแทนบอกรับที่มีราคาต่ำสุด ทำเรื่องขออนุมัติวงเงินค่าบอกรับจากคณะทันตแพทยศาสตร์ 3. ทำบันทึกข้อความขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและการคำนวณราคากลาง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)   พ.ศ.2554 มาตรา 103/7 และมาตรา 103/8 ในกรณีที่วงเงินค่าบอกรับเกินหนึ่งแสนบาท 4. ทำประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โดยมีรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดังนี ชื่อโครงการ …………………………………………………………………………
Read More

การดำเนินงานบอกรับวารสารทางทันตกรรมในปี 2559

วารสารเป็นสิ่งพิมพ์ประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย เนื่องจากเป็นสิ่งพิมพ์ที่มีการจัดพิมพ์ออกมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถนำเสนอเรื่องราวความก้าวหน้าต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วกว่าสิ่งพิมพ์อื่น ๆ  สารสนเทศที่ได้จากวารสารจึงมีความทันสมัยกว่าสารสนเทศจากแหล่งอื่นๆ (วราภรณ์ แดงช่วง, 2544) ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้บอกรับวารสารในปี 2559 ด้วยงบประมาณของคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน  30 ชื่อ ดังนี้ 1.รายการวารสาร 8 ชื่อที่ขออนุมัติบอกรับปี 2559 ลำดับที่          
Read More