akarima Archive

ห้องสมุด มข. ร่วมนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดีแก่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดีให้แก่คณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและคณาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ในโอกาสเข้าศึกษาศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560  ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 7 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี โดย ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ   ผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ ได้มอบโอกาสอันดีให้บุคลากรสำนักหอสมุด เข้าร่วมนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดีให้แก่คณาจารย์ที่มา 2 ผลงาน ซึ่งทั้ง 2 ผลงานเพิ่งได้รับรางวัลจาก การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET
Read More

กิจกรรม KM จุดประกายความสามารถที่ซ่อนเร้น

สำนักหอสมุดและทรัพยาการการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการจัดกิจกรรมการจัดความรู้ในหลายรูปแบบทั้งเสวนาวิชาการ โครงการประกวด Best Practice และการจัดกิจกรรม Show and Share ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เวทีเล็กๆที่ทำให้เราได้มีโอกาสได้บอกกล่าวเล่าเรื่องการทำงานของเรา มันทำให้การทำงานของเรามีการัพฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาตัวเอง ความสามารถหลายอย่างเกิดจากได้เข้าร่วมกิจกรรม KM ที่เป็นเหมือนการจุดประกายให้กับตัวเอง การนำความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของเรามาปรับปรุงการทำงาน ทำให้มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ในการทำงานมากขึ้น จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ ” 10 Step ขั้นเทพงานกราฟฟิคเพื่อการประชาสัมพันธ์” และ
Read More

ถอดบทเรียน : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้โปรแกรม Turnitin

ถอดบทเรียน : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้โปรแกรม Turnitin เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักวิทยบริการวิทยากร นางสาวกฤติกา สุนทร จากกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้  และนางสาวกิตติยา สุทธิประภา ทีมบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยและอ้างอิง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ข้อควรทราบในการให้บริการ Turnitin ควรให้ผู้ใช้เซ็นต์แบบฟอร์มยินยอมการใช้โปรแกรม
Read More

คู่มือการใช้ฐานข้อมูล Business Source Complete

ฐานข้อมูล Business Source Complete เป็นฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มที่ครอบคลุมเนื้อหาสาขาวิชาธุรกิจ การจัดการ การเงิน การคลัง และการบัญชี ตั้งแต่ปี 1886 ตัวอย่างวารสาร เช่น Harvard Business Review, Journal of Management, Review of Economics & Statistics, Academy of Management Review
Read More

“จัดงานมายำแล้วทำผลงาน”(นำเสนองาน/ประชาสัมพันธ์งานอย่างไรให้น่าสนใจ)

การถ่ายทอดประสบการณ์การทำประชาสัมพันธ์ห้องสมุด พร้อมการแนะนำเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ/การนำเสนอผลงาน รวมถึงเทคนิคการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด จากประสบการณ์ตรง  ในกิจกรรมการจัดการความรู้ ในหัวข้อ “จัดงานมายำแล้วทำผลงาน”(นำเสนองาน/ประชาสัมพันธ์งานอย่างไรให้น่าสนใจ)  วันที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องดอกคูน ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยการโดย นางสาวนิติยา ชุ่มอภัย และนางสาวอัคริมา สุ่มมาตย์ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย
Read More

คู่มือการใช้ฐานข้อมูล H.W.Wilson

คู่มือการใช้ฐานข้อมูล H.W.Wilson ฐานข้อมูล H.W. Wilson เป็นฐานข้อมูลที่บอกรับโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี 2558 ฐานข้อมูล H.W. Wilson เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป สหสาขาวิชา ประกอบไปด้วยฐานข้อมูลที่แบ่งย่อยเฉพาะสาขาหรือสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ Applied Science & Technology Full Text (H.W. Wilson)
Read More

เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูล ProQuest Nursing & Allied Health Source

เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูล ProQuest Nursing & Allied Health Source ฐานข้อมูล ProQuest Nursing & Allied Health Source เป็นฐานข้อมูลทางด้านการพยาบาล สหเวชศาสตร์ เภสัชกรรมทางเลือกและแพทย์ทางเลือก และอื่นๆ อีกมากมาย ครอบคลุมเนื้อหาหัวข้อทางการพยาบาลที่หลากหลายกว่า 70 หัวข้อ อาทิเช่น เซลล์วิทยา การพยาบาล โภชนาการมะเร็งวิทยา การดูแลเด็ก เภสัชวิทยา
Read More

เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูล CINAHL Plus with Full Text

ฐานข้อมูล CINAHL Plus with Full Text (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) เป็นฐานข้อมูลวารสารเกี่ยวกับสาขาพยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถสืบค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1973- ปัจจุบัน สามารถได้ข้อมูลในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) การสืบค้นข้อมูลทำได้ไม่ง่าย ลองศึกษาจากข้อมูลเทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูล  CINAHL Plus
Read More