Nitiyach Archive

เทคนิคการใช้ “Social Network” ในการทำกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์

การจัดกิจกรรมให้ดึงดูดผู้ใช้บริการให้เข้าร่วมนั้นนับเป็นเรื่องยากของห้องสมุดเป็นอย่างยิ่ง ด้วยข้อจำกัดของการเปิดทำการของห้องสมุด และการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย จากที่ผ่านมาช่วงเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมพบนักเขียน กิจกรรมสุดยอดนักยืม สุดยอดนักอ่าน กิจกรรมวาดภาพ กิจกรรมตอบคำถามต่างๆของห้องสมุด มีอุปสรรคเรื่องของเวลาการเช้าร่วมกิจกรรมกับเวลาเรียนชนกัน ส่งผลให้บางกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ดีและผู้ใช้บริการสนใจ แต่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ ดังนั้นภารกิจประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งดูแลรับผิดชอบช่องทางประชาสัมพันธ์ ของสำนักหอสมุดครอบคลุมทุกช่องทางแล้วนั้น จึงได้ออกแบบกิจกรรมและศึกษาเทคนิคต่างๆให้ดึงดูดผู้ใช้บริการให้เข้าร่วมกิจกรรมได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเดินทางมาห้องสมุดจึงได้เริ่มทำกิจกรรมผ่านช่องทาง “Social Network” ดังนี้ 1. การจัดกิจกรรมให้ตรงกับเทรนด์หรือเป็นกระแสความนิยมในขณะนั้น เช่น วันสำคัญต่างๆ เทคนิคการเลือกกิจกรรม  ต้องไม่ซ้ำกับที่เคยจัดมาก่อนเพราะจะดูไม่น่าสนใจ ต้องเป็นกิจกรรมที่อยู่ในกระแสสังคม
Read More

การสื่อสารแบรนด์เพื่อสร้างการจดจำด้วย “@KKULibrary”

ปัจจุบันการแข่งขันด้านตลาดบริการสารสนเทศ หรือการบริการของห้องสมุดในประเทศไทยค่อนข้างสูง เนื่องจากภาพลักษณ์การให้บริการของห้องสมุดเปลี่ยนจากการเป็นสถานที่เงียบสงบ เก็บทรัพยากรสารสนเทศเพียงอย่างเดียวนั้น ได้เปลี่ยนเป็นการให้บริการที่ทันสมัย มีความโมเดิร์นทั้งด้านกายภาพ และคุณภาพของบริการ อีกทั้งคู่แข่งของห้องสมุดเองก็มีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น ร้านกาแฟที่เปิดให้บริการพื้นที่นั่งอ่านแบบ Co-working Space บางแห่งเปิดบริการ 24 ชั่มโมง ตกแต่งสถานที่ให้ทันสมัย ดังนั้นห้องสมุดเองจึงต้องปรับปรุงกายภาพ การให้บริการให้ทันท่วงที พร้อมทั้งสร้างการจดจำหรือมีกลยุทธ์ที่จะดึงดูดผู้ใช้บริการให้เลือกที่จะเข้าใช้บริการที่ห้องสมุดของเรา นั้นเป็นที่มาของการสร้างแบรนด์และการสื่อสารแบรนด์ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์บริการของห้องสมุด ภารกิจประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ คณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์ และคณะกรรมการจัดทำอัตลักษณ์ ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการประชุมระดมสมองในภาพใหญ่ในระดับหน่วยงาน เพื่อให้เป็นแนวทางในการทำร่วมกันได้มีการกำหนดคำ กำหนดสื่อ ออกแบบตราสัญลักษณ์(Logo) การจัดทำของที่ระลึกหน่วยงาน ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
Read More

การพัฒนาระบบตอบคำถามอัตโนมัติด้วยน้องสินสมุด “Chat bot อัจฉริยะ”

อับดุลเอ้ย!! เอ้ย ถามอะไรตอบได้…ได้ หากมีระบบที่มีความสามารถเหมือนอับดุลได้ คงจะช่วยตอบคำถามของผู้ใช้บริการได้ดีไม่ใช่น้อย นั่นเองเป็นที่มาของการพัฒนาระบบตอบคำถามอัตโนมัติ “Chat bot” เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบคำถามที่ผู้ใช้บริการต้องการทราบ อันดับแรกเรามาทำความรู้จักกันก่อนว่าเจ้า Chat bot นี้คืออะไร “Chatbot”คือระบบปัญญาประดิษฐ์ที่พูดคุยสื่อการกับมนุษย์ได้ คล้ายๆกับ Siri ของ Apple และยังสามารถเรียนรู้และจดจำคำพูดต่างๆ ได้ด้วยตัวมันเอง ในวงการห้องสมุดการตอบคำถามผู้ใช้บริการจะเป็นการตอบผ่านอีเมล์หรือการตอบผ่าน Social network ซึ่งทางสำนักหอสมุดเองมีช่องทางที่ใช้เป็นประจำในการสื่อสารกับผู้รับบริการคือ Facebook Fan page และ LINE@
Read More

ผู้รับบริการเข้าถึงบริการของสำนักหอสมุดได้สะดวกมากขึ้นผ่าน”Smart Service”

การเข้าถึงบริการและการสืบค้นทรัพยากรของห้องสมุด ส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด จากข้อเสนอแนะของผู้รับบริการที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงปัญหาการใช้งานเนื่องจากบริการของห้องสมุดมีเยอะ หาลิงค์ไม่เจอ ตลอดจนการแสดงผลของเว็บไซต์ยังไม่ดึงดูดความน่าสนใจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดจึงให้นโยบายในการปรับปรุงพัฒนาการแสดงผลแบบ Metro Design สามารถแสดงผลแบบ Icon จึงได้มอบหมายให้ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและภารกิจประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ร่วมกันพัฒนา หารูปแบบที่ดึงดูดผู้รับบริการโดยยึดตามการรวมสุดยอดบริการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นคือ KKU APPS (https://apps.kku.ac.th/) ซึ่งจัดทำโดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจัด Category เป็น 2 กลุ่มคือ สำหรับนักศึกษา และสำหรับบุคลากร ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. หาตัวอย่าง Template การแสดงผลที่ดูทันสมัยน่าสนใจจากเว็บไซต์ทั้งในไทยและต่างประเทศ
Read More

การรับฟังเสียงของผู้รับบริการด้วย “Crowdsourcing”

การดำเนินงานของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้ความสำคัญกับการรับฟังความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) มาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการจัดสัมมนาเป็นทางการ การทำแบบสำรวจ แบบสอบถาม ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 ภารกิจประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ได้ประยุกต์นำ Crowdsourcing มาใช้ในการรับฟังเสียงของผู้รับบริการ มาทำความรู้จักกันว่า Crowdsourcing คืออะไร? Crowdsourcing เป็นการรวมกันของคำว่า Crowd + Outsourcing คือการกระจายปัญหาไปยังกลุ่มคนเพื่อค้นหาคำตอบ และวิธีการในการแก้ปัญหา หน่วยงานหรือองค์กรสามารถ broadcast คำถามหรือปัญหาที่ต้องการคำตอบไปยังกลุ่มคนขนาดใหญ่เพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการใหม่ ๆ Crowd หรือ User ส่วนมากในการทำ Crowdsourcing
Read More